# 版本更新记录

# MoChat标准版1.0.4

# 更新内容

 • 群裂变-修复客户邀请人数达标后领奖按钮仍然是不可点击状态的问题
 • 自动打标签-客户入群行为打标签-添加规则-移除打分设置
 • 自动打标签-添加规则-调整提示文字大小
 • 角色管理-权限设置-调整页面显示
 • 自建应用配置引导调整, 适配新版企业微信规则
 • 自建应用引导增加可信域名配置引导和可信IP配置引导
 • 企微朋友圈-列表样式优化
 • 渠道活码-列表样式优化
 • 渠道活码-修复首次进入渠道活码没有分组情况下前端报错
 • 新增修改登录用户密码功能
 • 修复企业标签&企业标签同步出现重复记录
 • 修复同步部门信息时会出现重复记录的问题
 • 员工列表-过滤已退出企业的员工
 • 配置管理-移除保存通讯录配置时的自动同步部门和员工信息
 • 角色管理-修复创建角色时提示角色已存在的问题
 • 员工管理-管理权限-修复可以设置其他企业的角色的问题
 • 角色管理-修复列表中会显示其他企业创建的角色的问题
 • 客户群群发-群发列表, 客户群接收详情, 群发详情, 用户权限调整
 • 标签建群-任务详情-修复员工离职后获取客户列表和成员列表报错的问题
 • 标签建群-修复指定多个员工时, 每个员工会比前一个员工多发送一个群二维码的问题
 • 成员统计-联系客户数据-修复存在离职员工时会请求企业微信接口失败的问题
 • 离职继承-列表-查询优化
 • 标签建群-修复没有可送达的客户时仍然能创建成功任务的问题
 • 客户列表-修复客户所属员工部门id为0时会报错的问题
 • 客户群群发-列表-修复列表会显示非当前企业下的群发的问题
 • 企业微信发送好友欢迎语接口升级
 • 企业微信创建群发接口升级
 • 同步群数据添加原子锁, 防止并发写入
 • 同步群信息添加异常捕获, 过滤唯一索引引起的报错
 • 客户详情-修复编辑员工对客户打标签提示员工不存在的问题

# 变更文件

 • api-server/app/core/corp/src/Action/Dashboard/UserSecretStore.php
 • api-server/app/core/install/src/Constants/Version.php
 • api-server/app/core/rbac/src/Action/Dashboard/Role/Select.php
 • api-server/app/core/rbac/src/Contract/RbacRoleContract.php
 • api-server/app/core/rbac/src/Logic/Role/IndexLogic.php
 • api-server/app/core/rbac/src/Logic/Role/StoreLogic.php
 • api-server/app/core/rbac/src/Service/RbacRoleService.php
 • api-server/app/core/user/src/Action/Dashboard/PasswordReset.php
 • api-server/app/core/user/src/Action/Dashboard/PasswordUpdate.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Action/Dashboard/EmployeeCreateContactTag.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Action/Dashboard/TagGroup/Store.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Contract/WorkContactContract.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Contract/WorkContactEmployeeContract.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Contract/WorkContactTagContract.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Contract/WorkContactTagPivotContract.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Listener/Tag/CreateTagRawListener.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/IndexLogic.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/MessageBatchSendLogic.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/SendWelcomeLogic.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/Tag/StoreCallBackLogic.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/Tag/SynContactTagLogic.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/QueueService/SendWelcome.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Service/WorkContactEmployeeService.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Service/WorkContactService.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Service/WorkContactTagPivotService.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Service/WorkContactTagService.php
 • api-server/app/core/work-department/src/Listener/CreateDepartmentRawListener.php
 • api-server/app/core/work-employee/src/Contract/WorkEmployeeContract.php
 • api-server/app/core/work-employee/src/Service/WorkEmployeeService.php
 • api-server/app/core/work-room/src/Logic/SyncLogic.php
 • api-server/app/core/work-room/src/Queue/SyncDetailQueue.php
 • api-server/plugin/mochat/channel-code/src/Listener/SendWelcomeListener.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-message-batch-send/src/Job/SendJob.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Action/Dashboard/UnassignedList.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Logic/UnassignedListLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/greeting/src/Listener/SendWelcomeListener.php
 • api-server/plugin/mochat/room-message-batch-send/src/Action/Dashboard/RoomReceiveIndex.php
 • api-server/plugin/mochat/room-message-batch-send/src/Action/Dashboard/Show.php
 • api-server/plugin/mochat/room-message-batch-send/src/Job/SendJob.php
 • api-server/plugin/mochat/room-message-batch-send/src/Logic/IndexLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/room-message-batch-send/src/Logic/RoomReceiveIndexLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/room-message-batch-send/src/Logic/ShowLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/room-tag-pull/src/Action/Dashboard/ShowContact.php
 • api-server/plugin/mochat/room-tag-pull/src/Logic/StoreLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/statistic/src/Action/Dashboard/Employees.php
 • api-server/plugin/mochat/work-fission/src/Action/Dashboard/Invite.php
 • api-server/storage/install/mochat.sql
 • dashboard/.eslintignore
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u1024.png
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u1025.png
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u829.png
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u830.png
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u831.png
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u832.png
 • dashboard/src/assets/corpConfig/u833.png
 • dashboard/src/components/GlobalHeader/AvatarDropdown.vue
 • dashboard/src/views/autoTag/dayPartCreate.vue
 • dashboard/src/views/autoTag/joinRoomCreate.vue
 • dashboard/src/views/autoTag/keywordCreate.vue
 • dashboard/src/views/channelCodeNew/index.vue
 • dashboard/src/views/corp/configManage.vue
 • dashboard/src/views/passwordUpdate/index.vue
 • dashboard/src/views/role/permissionShow.vue
 • dashboard/src/views/workMoment/components/indexEmployee.vue
 • operation/src/views/roomFission/speed.vue
 • sidebar/package.json

# MoChat标准版1.0.3

# 更新内容

 • 门店活码-数据分析-查看客户数据-修复门店店主选择非门店主成员后无法选择其他筛选条件的问题
 • 门店活码-数据分析-查看客户数据-修复时间筛选开始时间和结束时间是同一天时没有数据的问题
 • 门店活码-扫码加入门店群&扫码加入城市群-数据分析-查看客户数据-修复门店数据都显示未知的问题
 • 门店活码-数据分析-查看客户数据-修复重置搜索条件时无法重置门店店主和时间筛选的问题
 • 门店活码-扫码加入门店群&扫码加入城市群-数据分析-查看客户数据-移除门店店主搜索和显示
 • 系统首页-折线图-修复日期不显示今日的问题
 • 渠道活码-编辑-修复选择自动上下线时不添加客服人员也可以保存成功的问题
 • 自动打标签-规则详情-修复有多条规则的时候, 自动添加标签只显示第一条规则的标签的问题
 • 渠道活码-修复批量修改渠道码分组后, 选中状态没有取消的问题
 • 群日历-添加群聊-修复勾选多个群聊后搜索其中一个群聊后页面出错的问题
 • 系统首页-修复上个月累计流失客户数文案显示错误问题
 • 企微端-客户画像-修复详情数据展示错误问题
 • 企微端-群SOP-发送内容为图片时,提示保存发送
 • 客户端-群打卡-修复未达到任务打卡天数时提醒已完成任务的问题
 • 客户端-群打卡-修复首次进入页面时日期不展示的问题
 • 企微朋友圈-优化图片和链接展示样式
 • 渠道活码-新建-创建时防止重复点击
 • 群SOP-编辑-修复页面图片回显错误的问题
 • 渠道活码-编辑-修复切换到该页面后再切换别的页面, 页面标题不再变化的问题
 • 企微任务宝-数据分析-修复活动列表下拉框跟随移动问题
 • 企微任务宝-创建活动-修复第四步时,切换时间获取客户按钮不更新问题
 • 好友欢迎语-新建欢迎语-修复时间列表下拉框跟随移动问题
 • 企微任务宝-创建任务-筛选客户查看客户数-修复选择了添加时间后无法拿到用户数据的问题
 • 企微任务宝-创建任务-修复活动时间选择器跟随移动的问题
 • 企微任务宝-数据分析-修复开始时间和结束时间选择同一天,搜索无数据问题
 • 渠道活码-修复删除的活码仍可以使用的问题
 • 企微朋友圈-调整朋友圈列表显示样式
 • 企微朋友圈-企业发布记录-修复内容类型为链接时内容为空的问题
 • 客户列表-客户详情-修复客户只属于一个员工且员工已被删除时会报错的问题
 • 门店活码-扫码加入城市群-添加&编辑城市功能调整, 记录城市经纬度
 • 门店活码-扫码加入城市群-客户端获取城市列表-默认推荐离客户最近的城市
 • 渠道活码-新建&编辑-开启了员工添加上限后, 员工每日添加客户上限改为必填项, 支持个别员工不设上限(设置为0)
 • 好友欢迎语-新增&编辑欢迎语-分时段欢迎语增加不能添加重复时间段的限制
 • 标签建群-创建任务-修复筛选条件不选择添加时间,无法查看过滤后预计送达人数的问题
 • 企微朋友圈-列表-增加图片预览和视频播放功能
 • 客户详情-基本信息-支持单选框, 复选框, 下拉框, 日期选择, 时间选择等类型
 • 客户列表-客户属性筛选-调整标签列显示样式
 • 客户列表-所在群聊筛选-调整所在群聊,标签列显示样式
 • 客户列表-客户动态筛选-调整所在标签列显示样式
 • 客户列表-自定义信息筛选-调整所在群聊,标签列显示样式
 • 渠道活码-新建&编辑渠道活码-修复删除员工时员工添加上限列表中的全选状态显示错误的问题
 • 企微任务宝-创建&修改任务宝-移除给客户推送选项
 • 群sop-添加群聊-修复搜索群聊后再次打开添加群聊页面不会重置搜索条件的问题
 • 企微朋友圈-企业发布记录详情-修复视频不能播放的问题, 修复链接类型不显示图片的问题
 • 企微朋友圈-个人发布记录详情-修复视频类型不显示内容的问题, 修复链接类型不显示图片的问题
 • 素材库-文本,图文,音频,视频,小程序,文件类型增加全选功能, 增加批量移动分组功能
 • 素材库-新增&编辑文本素材-修复填写空白标题和内容也可以提交成功的问题
 • 渠道活码-列表-二维码增加图片预览功能
 • 渠道活码-修复编辑活码后跳转列表页会默认选中第一个分组的问题
 • 渠道活码-修复编辑活码后跳转列表页会默认是第一页的问题
 • 渠道活码-数据分析-图表数据-修复点击重置按钮后时间区间错误的问题
 • 渠道活码-新增&编辑-修复直接选择自动上下线时,无法开启员工添加上限开关
 • 客户端-抽奖活动-修复未开启实时展示已中奖客户记录时未隐藏中奖展示框的问题
 • 侧边栏-素材库-隐藏音频和视频类型的编辑按钮
 • 侧边栏-素材库-添加分组-修复分组名称可以全部都是空格的问题
 • 侧边栏-素材库-互动雷达-修复在链接页面&编辑链接页面点击返回, 返回的是素材库页面的问题
 • 侧边栏-素材库-互动雷达-修复在链接页面&编辑链接页面点击返回, 只能返回雷达-链接页面的问题
 • 侧边栏-素材库-雷达-修复文章类型无法查看链接详情的问题, 修复链接详情无法返回对应类型页面的问题
 • 侧边栏-客户画像-客户资料详情-修复时间选择组件会出现滚动条的问题
 • 客户群发-详情-客户详情-修复总人数显示错误的问题
 • 系统首页-新增版本信息
 • 系统首页-新增最新版本检测功能
 • 系统首页-新增版本更新记录

# 变更文件

 • .gitignore
 • api-server/app/core/index/src/Action/Dashboard/Index.php
 • api-server/app/core/index/src/Logic/LineChatLogic.php
 • api-server/app/core/index/src/Service/CorpDayDataService.php
 • api-server/app/core/install/src/Constants/Version.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/ShowLogic.php
 • api-server/app/core/work-employee/src/Contract/WorkEmployeeContract.php
 • api-server/app/core/work-employee/src/Service/WorkEmployeeService.php
 • api-server/plugin/mochat/auto-tag/src/Action/Dashboard/Show.php
 • api-server/plugin/mochat/channel-code/src/Logic/Traits/ChannelCodeTrait.php
 • api-server/plugin/mochat/greeting/src/Action/Dashboard/Store.php
 • api-server/plugin/mochat/greeting/src/Action/Dashboard/Update.php
 • api-server/plugin/mochat/shop-code/src/Action/Dashboard/ShowContact.php
 • api-server/plugin/mochat/shop-code/src/Action/Dashboard/Store.php
 • api-server/plugin/mochat/shop-code/src/Action/Dashboard/Update.php
 • api-server/plugin/mochat/shop-code/src/Action/Operation/AreaCode.php
 • api-server/plugin/mochat/work-fission/src/Action/Dashboard/ChooseContact.php
 • dashboard/src/api/corpData.js
 • dashboard/src/components/Bar/Header/Nav.vue
 • dashboard/src/components/Select/group.vue
 • dashboard/src/components/Upload/index.vue
 • dashboard/src/views/channelCodeNew/index.vue
 • dashboard/src/views/channelCodeNew/statistics.vue
 • dashboard/src/views/channelCodeNew/store.vue
 • dashboard/src/views/contactMessageBatchSend/show.vue
 • dashboard/src/views/corpData/index.vue
 • dashboard/src/views/greeting/store.vue
 • dashboard/src/views/mediumGroup/index.vue
 • dashboard/src/views/roomTagPull/create.vue
 • dashboard/src/views/shopCode/employeeIndex.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/detailComponents/info.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/attribute.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/custom.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/event.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/room.vue
 • dashboard/src/views/workFission/components/create/step/step1.vue
 • dashboard/src/views/workFission/components/create/step/step3.vue
 • dashboard/src/views/workFission/components/create/step/step4.vue
 • dashboard/src/views/workFission/components/update/step/step3.vue
 • dashboard/src/views/workFission/dataShow.vue
 • dashboard/src/views/workMoment/components/indexCorp.vue
 • dashboard/src/views/workMoment/components/indexEmployee.vue
 • dashboard/src/views/workMoment/detail.vue
 • operation/src/views/lottery/index.vue
 • operation/src/views/roomClockIn/index.vue
 • operation/src/views/roomClockIn/success.vue
 • sidebar/src/views/channelCodeStatement/index.vue
 • sidebar/src/views/contact/components/contactDetail.vue
 • sidebar/src/views/contact/index.vue
 • sidebar/src/views/contactSop/index.vue
 • sidebar/src/views/medium/components/editGroup.vue
 • sidebar/src/views/medium/components/morePopup.vue
 • sidebar/src/views/medium/create.vue
 • sidebar/src/views/quickReply/index.vue
 • sidebar/src/views/radar/channelLink.vue
 • sidebar/src/views/radar/components/radarArticle.vue
 • sidebar/src/views/radar/components/radarLink.vue
 • sidebar/src/views/radar/components/radarPdf.vue
 • sidebar/src/views/radar/create.vue
 • sidebar/src/views/radar/detail.vue
 • sidebar/src/views/roomSop/index.vue

# MoChat标准版1.0.2

# 更新内容

 • 素材库-修复新增文本素材时不填写标题也可以增加成功的问题
 • 入群欢迎语-修改欢迎语-修复欢迎语2为链接时图片显示错误的问题

# 变更文件

 • api-server/app/core/install/src/Constants/Version.php
 • dashboard/src/views/mediumGroup/index.vue
 • dashboard/src/views/roomWelcome/create.vue

# MoChat标准版1.0.1

# 更新内容

 • 自动拉群-新建拉群-成员和群聊改为必选
 • 首页-修复常用功能跳转到页面后对应菜单没有选中的问题
 • 渠道活码-新建活码-修复员工上限列表全选中, 新增员工后全选状态消失的问题
 • 在职转接-分配记录-移除客户公司字段
 • 自动拉群-修复列表和详情中群聊状态不一致问题
 • 成员统计-趋势图-修复纵坐标名称显示不匹配筛选类型的问题
 • 客户群列表-设置群日历-修复下拉选择框会显示今日之前的日历的问题
 • 客户群列表-修复选择完分组后自动搜索的问题
 • 客户列表-所在群聊筛选-修复数据行显示错乱问题
 • 企微朋友圈-个人发布记录-详情-修复内容类型为链接的不显示内容的问题
 • 成员统计-数据表格-修复不同tab页面下页码显示错误问题
 • 侧边栏-素材库-修复安卓手机无法发送二维码图片问题
 • 修复上传临时素材失败问题
 • 客户列表-客户属性筛选-修复企业标签为同时满足时无数据显示的问题
 • 更新离职继承记录状态定时任务调整
 • 新增更新在职转接记录状态定时任务
 • 离职继承-列表-修复客户标签找不到时会报错的问题
 • 客户群列表-设置群日历-修复下拉选择框会显示今日之前的日历的问题
 • 客户列表-详情-修复添加事件时客户轨迹记录员工id错误问题
 • 客户群列表-群详情-修复详细数据列表中当前群成员数统计错误问题
 • 标签建群-详情-修复群查询不到时会报错的问题
 • 群统计-群流失看板-详情-修复部分客户名称不显示问题
 • 客户统计-按员工查看-修复已回复聊天占比和平均回复时长计算错误问题
 • 自动拉群-编辑-修复编辑使用成员时删除成员错误的问题
 • 客户群提醒-方案详情-修复已删除的群仍会显示的问题
 • 在职转接-修复列表选中记录后搜索不会重置选中状态的问题
 • 群日历-创建群日历-修复关闭添加弹窗后再次点击相同的日期无法弹窗的问题
 • 群日历-创建群日历-日历-修复不能选择今日的问题
 • 群日历-详情-时间轴-修复添加推送时能选择今日之前的时间的问题
 • 入群欢迎语-列表-修复搜索不生效的问题
 • 入群欢迎语-移除新增按钮后面的文案及链接
 • 无限拉群-编辑-修复企微活码点击了停用按钮后无法再启用的问题
 • 标签建群-任务详情-成员详情-修复筛选条件不生效问题
 • 无限拉群-编辑-企微活码新增删除按钮
 • 无限拉群-H5获取二维码-修复企微活码未设置状态时会报错的问题
 • 无限拉群-编辑-修复部分企微活码状态缺失问题
 • 权限管理-菜单中没有的路由默认都有权限访问
 • 标签建群-新建-修复查看过滤后预计送达人数接口是否过滤客户参数不生效问题
 • 客户列表-客户属性筛选-导出excel-修复上次对话时间列缺失问题
 • 客户列表-所在群聊筛选-导出excel-修复导出表格头和列表不对应, 且没有导出数据的问题
 • 客户列表-客户动态筛选-导出excel-修复导出表格头和列表不对应
 • 客户列表-自定义信息筛选-导出excel-修复导出表格头和列表不对应
 • 渠道活码-修复使用过一次批量替换成员后, 不需要再选择活码就可以再次替换成员的问题
 • 渠道活码-更新活码定时任务执行周期调整
 • 门店活码-数据分析-查看客户数据-修复选择门店店主后查询保错问题
 • 门店活码-扫码添加店主-数据分析-查看客户数据-修复客户昵称筛选框提示信息显示错误的问题
 • 门店活码-扫码添加店主-数据分析-查看客户数据-修复客户昵称筛选条件不生效问题
 • 流失提醒-列表-修复记录中删除时间为空时会报错的问题
 • 门店活码-扫码添加店主-数据分析-查看客户数据-修复流失状态筛选条件不生效的问题
 • 渠道活码-编辑-修复没填客户上限时会报错的问题
 • 渠道活码-新建活码-备用员工改为不能和客服人员重复
 • 素材库-列表-修复选择文本类型时素材无操作按钮的问题
 • 素材库-编辑-修复图片类型素材更换图片不生效的问题
 • 自动打标签-添加规则-修复可以多次选择同一个标签的问题
 • 入群欢迎语-编辑-修复欢迎语2为链接时保存失败的问题
 • 群统计-按群主统计-修复企微接口返回数据中部分数据没有群主信息时会报错的问题
 • 入群欢迎语-新增&修改欢迎语-修复右侧欢迎语和图片回显错误的问题
 • 个人SOP-侧边栏-推送内容为图片类型时,复制功能调整为下载功能
 • 群日历-详情-修复不能选择当天进行添加推送内容的问题
 • 渠道活码-数据分析-修复今日流失数计算错误的问题
 • 客户列表-详情-添加事件-修复添加模板事件时未记录模板事件名称的问题

# 变更文件

 • api-server/app/core/install/src/Constants/Version.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Action/Dashboard/Track.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/LossContactLogic.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Logic/Traits/ContactAppletTrait.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Service/WorkContactEmployeeService.php
 • api-server/app/core/work-contact/src/Service/WorkContactTagPivotService.php
 • api-server/app/core/work-room/src/Action/Dashboard/RoomContact.php
 • api-server/app/core/work-room/src/Action/Dashboard/StatisticsIndex.php
 • api-server/app/utils/src/Media.php
 • api-server/app/utils/src/Rbac/Rbac.php
 • api-server/plugin/mochat/channel-code/src/Action/Dashboard/Update.php
 • api-server/plugin/mochat/channel-code/src/Logic/StatisticsIndexLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/channel-code/src/Logic/StatisticsLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/channel-code/src/Task/ChannelCode.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-follow/src/Action/Dashboard/Store.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Constants/State.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Logic/TransferRoomLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Logic/UnassignedListLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Service/WorkTransferLogService.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Task/InJobTransferStateRefresh.php
 • api-server/plugin/mochat/contact-transfer/src/Task/TransferStateRefresh.php
 • api-server/plugin/mochat/room-auto-pull/src/Logic/ShowLogic.php
 • api-server/plugin/mochat/room-calendar/src/Action/Dashboard/Index.php
 • api-server/plugin/mochat/room-calendar/src/Contract/RoomCalendarPushContract.php
 • api-server/plugin/mochat/room-calendar/src/Service/RoomCalendarPushService.php
 • api-server/plugin/mochat/room-infinite-pull/src/Action/Dashboard/Update.php
 • api-server/plugin/mochat/room-infinite-pull/src/Action/Operation/QrCode.php
 • api-server/plugin/mochat/room-tag-pull/src/Action/Dashboard/FilterContact.php
 • api-server/plugin/mochat/room-tag-pull/src/Action/Dashboard/Show.php
 • api-server/plugin/mochat/room-tag-pull/src/Action/Dashboard/ShowContact.php
 • api-server/plugin/mochat/shop-code/src/Action/Dashboard/ShowContact.php
 • api-server/plugin/mochat/shop-code/src/Service/ShopCodeService.php
 • api-server/plugin/mochat/statistic/src/Action/Dashboard/EmployeeCounts.php
 • api-server/plugin/mochat/statistic/src/Action/Dashboard/EmployeesTrend.php
 • api-server/plugin/mochat/statistic/src/Action/Dashboard/Room/RoomOwnerStatistic.php
 • dashboard/src/api/roomWelcome.js
 • dashboard/src/components/SelectEmployeeNew/components/Department.vue
 • dashboard/src/views/autoTag/dayPartCreate.vue
 • dashboard/src/views/autoTag/joinRoomCreate.vue
 • dashboard/src/views/autoTag/keywordCreate.vue
 • dashboard/src/views/channelCodeNew/index.vue
 • dashboard/src/views/channelCodeNew/store.vue
 • dashboard/src/views/contactTransfer/workAllotRecord.vue
 • dashboard/src/views/contactTransfer/workIndex.vue
 • dashboard/src/views/corpData/index.vue
 • dashboard/src/views/mediumGroup/index.vue
 • dashboard/src/views/roomCalendar/components/setCalnder.vue
 • dashboard/src/views/roomCalendar/create.vue
 • dashboard/src/views/roomCalendar/show.vue
 • dashboard/src/views/roomInfinitePull/show.vue
 • dashboard/src/views/roomTagPull/create.vue
 • dashboard/src/views/roomTagPull/detail.vue
 • dashboard/src/views/roomWelcome/create.vue
 • dashboard/src/views/roomWelcome/index.vue
 • dashboard/src/views/shopCode/employeeIndex.vue
 • dashboard/src/views/statistics/employee.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/attribute.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/custom.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/event.vue
 • dashboard/src/views/workContactNew/pages/room.vue
 • dashboard/src/views/workMoment/components/indexEmployee.vue
 • dashboard/src/views/workRoomAutoPull/index.vue
 • dashboard/src/views/workRoomAutoPull/store.vue
 • dashboard/src/views/workRoomNew/components/set/calendar.vue
 • dashboard/src/views/workRoomNew/index.vue
 • sidebar/src/views/contactSop/index.vue
 • sidebar/src/views/radar/channelLink.vue